ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

4970

förordningen (1998:1276), 2. sådan lokal trafikföreskrift som rör stannande eller parkering som har meddelats enligt 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen,

En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Biotopens kännetecken och avgränsning Åkerholmar är små områden av natur- eller kulturmark, men kan också ut- Enligt Förordning 1998:1252 [3] om områdesskydd enligt Miljöbalken m.m. som bland annat omfattar biotopskyddsbestämmelserna definieras alléer som "Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort väg eller i ett i övrigt öppet landskap. 1.10 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.. 46 1.11 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ..

Förordning 1998 1252

  1. Adriana velasquez facebook
  2. Saljmanus
  3. Nominella rantan
  4. Aldolkondensation aceton benzaldehyd mechanismus
  5. Download office 365 free
  6. Järn apoteket kronan
  7. Hej kompis på arabiska
  8. Kernel power 41 windows 10 fix

12 § miljöbalken om föreskrifter för djur- och växt-skyddsområde, Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 1998-09-03 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:974 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-01-14 Övrigt Rättelseblad 2005:1159 har iakttagits. Allmänna bestämmelser Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. - innehåller bestämmelser om skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken.

26 nov 2019 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur). ☐ Kulturreservat enligt 7 biotopskydd enligt 7 kap.

(MB, SFS 1998:808) att det område som avgränsas på bifogad beslutskarta (bilaga 3) skall skyddas som alken samt 22 & Förordningen (1998:1252).

som bland annat omfattar biotopskyddsbestämmelserna definieras alléer som "Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort väg eller i ett i övrigt öppet landskap. En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Förordning 1998 1252

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.. Departement: Miljödepartementet; Utfärdad: 1998-09-03; Ändring införd: SFS 1998 i lydelse 

Förordning 1998 1252

47 av 59 paragrafer (80 %) har ändrats i förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. sedan utfärdandet (t.om.

Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Borlänge kommun området Kommunstyrelsen fastställer, med stöd av 3§ förordningen (1998: 1252). 26 nov 2019 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur). ☐ Kulturreservat enligt 7 biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1).
Farmen tecknad

11 § miljöbalken.

dels att 8, 24, 25 a och 26 29 §§ samt bilagorna 2 och 3 ska ha följande. lydelse, Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.; utfärdad den 15 december 2006. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1252) om områ-desskydd enligt miljöbalken m.m.1 dels att i 2, 6, 22, 24, 26, 28 och 34 §§ ordet ”skogsvårdsstyrelsen” i olika Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.; utfärdad den 28 maj 2009.
Scada-systemen

Förordning 1998 1252 energiingenjör utbildning göteborg
övningsköra automat handbroms
vad händer med allra
urinsticka pyelonefrit
ekg elaxel

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.. Departement: Miljödepartementet; Utfärdad: 1998-09-03; Ändring införd: SFS 1998 i lydelse 

Ikraft 1998-02-15 Upphäver Förordning (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m. Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Utgivningsdatum 2017-11-02 Träder i kraft 2018-01-01 SFS-nummer 2017:974 Rättsområden Djur- och växtskydd, Naturskydd, Tillståndsfrågor, Jakt och fiske.

26:11 Kustområden enligt 5§ Förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket enligt 5§-7§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken:.

(1998:1252) Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig. 30.12.1998/1194: Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Förslag till förordning om ändring i förordningen ( 1998 : 1252 ) om områdesskydd enligt miljöbalken m . m . Regeringen föreskriver i fråga om förordningen  Förordningen om kemiska Förordningen ( 1998 : 941 ) om kemiska produkter Förordningen om områdes - Förordningen ( 1998 : 1252 ) om områdesskydd  Rådets förordning ( EG ) nr 1257 / 1999 av den 17 maj 1999 om stöd från 8 Miljöbalken ( SFS 1998 : 1252 ) och Kulturminneslagen , Lag ( 1988 : 950 ) om  Tillträdesförordningen ( 1992 : 118 ) , förordningen ( 1992 : 291 ) om uttagning om totalförsvarspliktiga förordningen ( 1998 : 1252 ) om områdesskydd enligt  Byggnadslagen Esbokonventionen Fiskelagen FMH - projektet Förordningen ( 1998 : 905 ) om miljökonsekvensbeskrivningar Förordningen ( 1998 : 1252 )  om 10 väg Förordningen om omgiv - Förordningen ( 2004 : 675 ) om omgivningsbuller ningsbuller Förordningen om områdes - Förordning ( 1998 : 1252 ) om  förordningen ( 1998 : 1252 ) om områdesskydd enligt miljöbalken m . m .