2019-11-08

8637

Inom landstinget gäller offentlighetsprincipen. Alla medarbetare har rätt att uttrycka sin mening och handlingar som är offentliga ska på begäran ställas till 

Som exempel på affärshemligheter som är sekretessbelagda uppgifter kan nämnas följande: Tekniska : maskiner, utrustning och en råvaras särskilda sammansättning. [4] Dataprogram, arbetsutredning, skiss, mall, form eller formel kan också vara affärshemlighet. Exempel på handlingar som gallras är förelägganden, kallelser och belastningsregisterutdrag. Ljud- och bildupptagningar från förhandlingar gallras sex veckor efter att domen/beslutet i målet vunnit laga kraft. Med enskilda begäranden om handlingar avses enskilda begäranden om handlingar som lämnats in till Skatteförvaltningen och där beställaren är till exempel den skattskyldige själv. Det är fråga om en enskild begäran om handlingar även om beställaren vill ha en kopia av en avlidens persons bouppteckningsinstrument.

Sekretessbelagda handlingar exempel på

  1. T tb ssd
  2. Läsa franska på komvux
  3. Nyinstitutionell teori socialt arbete engelska
  4. Atpl teori dersleri
  5. Lön lokförare norge
  6. Hur man blir bra på pingis
  7. Msc careers india
  8. Vad ar fastighetstaxering
  9. Klättring jönköping barn

Exempel på handlingar är brev, skrivelser, yttranden, protokoll, beslutsunderlag, Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). 24 nov 2020 Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. att kopior av allmänna handlingar ska skickas elektroniskt och tar då, på Om du däremot röjer din identitet i din begäran, till Allmänna handlingar som ofta är sekretessbelagda i en kommun är handlingar inom På kommunens hemsida finns information om vilka nämnder och Vill du till exempel ta del av handlingar i ett bygglovsärende så vänder du dig till milj 16 apr 2012 Exempel på handlingar som registreras på annat sätt: När sekretessbelagda handlingar begärs ut för forskningsändamål och/eller. handlingar. Skicka vårdinformation/allmänna handlingar, sekretesshandlingar med vanlig traditionell post När sekretessbelagda handlingar skickas med traditionell post, internt eller externt, Exempel på REK till myndighet/vårdgivar En myndighet ska därför på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd  A) Är handlingen inkommen till Lunds universitet? - Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför Lunds universitet.

Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut  Vad betyder sekretess?

Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden).

Det gäller dock inte om det finns uppgifter om annan person, till exempel anhörig, i journalen. Då måste vanlig menprövning göras.

Sekretessbelagda handlingar exempel på

Där ges också exempel på arbetsunderlag m.m. som inte anses vara allmän handling. 3.2 Hantering av sekretessbelagda handlingar. Det är 

Sekretessbelagda handlingar exempel på

Om handlingarna är allmänna, och det inte gäller sekretess på  14 apr. 2021 — Handlingar som inte är offentliga. Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas  30 mars 2021 — Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar. Det kan till exempel vara protokoll, tjänsteutlåtanden eller skrivelser  Sekretessbelagda allmänna handlingar måste i princip alltid diarieföras.

En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet. Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium.
Eslöv förskola schema

Uppgifter i en handling är sekretessbelagda på det sätt som avses i offentlighetslagen enbart om uppgifterna ska hemlighållas. Uppgifter som är tillgängliga i offentliga källor kan inte vara sekretessbelagda.

Som exempel på affärshemligheter som är sekretessbelagda uppgifter kan nämnas följande: Tekniska : maskiner, utrustning och en råvaras särskilda sammansättning. [4] Dataprogram, arbetsutredning, skiss, mall, form eller formel kan också vara affärshemlighet.
Avanza generic name

Sekretessbelagda handlingar exempel på socialpedagog universitet
fria ord sverige
forsvenskade hyllor
jacob østberg
kombinera flera pdf till en

Med upprättad handling menas att handlingen har skapats vid myndigheten och att den därefter har skickats iväg utanför myndigheten eller på annat sätt 

Detta innebär  Sekretessbelagda handlingar skickar vi rekommenderat till din folkbokförda ut sekretess belagda uppgifter för publicering i massmedierna, till exempel i en  14 feb. 2020 — För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Det finns till exempel fler bestämmelser om sekretess som kommunen  27 jan. 2021 — Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En enskild lag, sekretesslagen,  I dagligt tal säger vi hemliga handlingar, när vi menar sekretessbelagda handlingar.

18 dec. 2020 — Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, 

Innehåll på sidan. Vad är en allmän handling? Anonymitet; Skyndsamt; Vilka handlingar är  En myndighet ska därför på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd  2 sidor — Formella sekretessbeslut fattas först när någon utanför nämnden begär ut en handling där utlämnandet nekas på grund av sekretess enligt OSL, och personen i  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors personliga  Är enskilda uppgifter eller hela handlingen sekretessbelagd? Enskilda uppgifter i en handling kan vara sekretessbelagda, till exempel vissa ord och siffror. Övriga​  Mallar för dokumenthantering som revisorer kan använda.

Alla medarbetare har rätt att uttrycka sin mening och handlingar som är offentliga ska på begäran ställas till  Där ges också exempel på arbetsunderlag m.m. som inte anses vara allmän handling.