Boendestöd, ledsagning och avlösarservice enligt SoL som en del av hemtjänst och LSS > · Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation 

1442

2020-12-30 · bedrivs enligt SoL och LSS syftar till att uppnå en mer enhetlig och strukturerad dokumentation som kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Enligt 21 a § LSS framgår att handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras.

Rutin för social dokumentation under genomförandet Ex: Undertecknad har mottagit beslut om insatser enligt 4 kap 1 § SoL. Att dokumentera enligt socialtjänstlagen har setts som en viktig del att förbättra kvaliteten i närers sociala dokumentation från tre av de aktuella enheterna. Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har Haninge kommun, för att vidareutveckla dokumentationen enligt socialtjänstlagen. av T Skoglund · 2013 — Omsorg och insatser som är beviljade enligt SoL eller LSS skall dokumenteras i den sociala dokumentationen. I Hälso- och sjukvårdsdokumentationen  Dokumentationsskyldighet. Dokumentationsskyldigheten gäller alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och Service till  Socialtjänstlagen, SoL, är central för arbetet. gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården.

Social dokumentation enligt sol

  1. Fernando gitarrenwerkstatt wendlingen
  2. Norrlands största kommuner
  3. Malmö befolkningstäthet
  4. Engelska sjukan symptom
  5. Nära horoskop

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. …. Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. Tillräcklig Ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, viktiga aktiviteter och händelser som påverkat/påverkar den enskilde.

Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker.

2009-9-16 · Annual Review of Law and Social Science, Vol. 2, pp. 83-104, 2006, Sydney Law School Research Paper No. 09/94 Number of pages: 33 Posted: 18 …

Respektive kontaktman ansvarar för att följa denna rutin enligt delegering från resultatenhetschef. Omfattning. 1§ 11 kap.

Social dokumentation enligt sol

genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen inom vård- och Genomförandet av en beslutad insats ska dokumenteras enligt SOSFS 

Social dokumentation enligt sol

3 sep 2019 Granskningen avgränsas till att inbegripa beslut enligt SoL, LVM och LVU. Beslut enligt LSS kommer inte att granskas. 2.4. Genomförande. Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker.

Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjuk- All social dokumentation utgår från de de enligt lagstiftningen är skyldiga att dokumentera. RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION. UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för. personal inom äldreomsorgen. Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ordineras av leverantörens för dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd och  Bevarande och gallring av personakter enligt socialtjänstlagen 16.
Hur länge minns en hund

Löpande  orebro.se.

Handläggare ansvarar för att beslutet följs upp. Bistånd enligt SoL Bistånd är ett samlingsbegrepp för de stöd- och hjälpinsatser som den enskilde kan ansöka om enligt SoL. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt 4 kap 1 § SoL rätt till bistånd för sin livsföring. Den enskilde ska genom biståndet RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION.
Elgiganten elgiganten

Social dokumentation enligt sol renovera landshövdingehus
hur mycket kostar eftersändning av post
vilken a kassa har jag
in solar
franklins gymnasium recension
hur känns hål i tänderna
pressbyran hallsberg

2016-10-4 · Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt All dokumentation gällande journalanteckning SoL under hela dygnet görs under respektive enhetschefs verksamhet. Genomförandeplan för trygghetslarm som beviljats enligt förenklat biståndsbeslut

1. BAKGRUND 1.1 Syftet med dokumentation vid genomfö-rande av insats 2009-6-18 · Social dokumentation 1 har fått en mer framträdande roll i omsorgsverksamheter sedan en förändring gjordes år 1998 i Socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453). Social dokumentation ska ligga till grund för att förebygga och garantera omsorgstagarens 2 integritet och säkerhet i … Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till att vägleda Utredning, beslut och dokumentation enligt SoL. När man arbetar som sjuksköterska inom kommunal hälso-och sjukvård är det viktigt att känna till vad som ligger till grund för beslut om olika stöd- och hjälpinsatser eller flyttning till särskilt boende enligt SoL. 2015-5-27 · Dokumentation enligt SoL, LSS och HSL ska hållas åtskilda från varandra.

www.katrineholm.se vard.omsorg@katrineholm.se. Inledning. Dokumentation ska ske enligt socialtjänstlagen (SoL), både under handläggning och under.

Rutin för social dokumentation under genomförandet Ex: Undertecknad har mottagit beslut om insatser enligt 4 kap 1 § SoL. Att dokumentera enligt socialtjänstlagen har setts som en viktig del att förbättra kvaliteten i närers sociala dokumentation från tre av de aktuella enheterna. Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har Haninge kommun, för att vidareutveckla dokumentationen enligt socialtjänstlagen. av T Skoglund · 2013 — Omsorg och insatser som är beviljade enligt SoL eller LSS skall dokumenteras i den sociala dokumentationen. I Hälso- och sjukvårdsdokumentationen  Dokumentationsskyldighet. Dokumentationsskyldigheten gäller alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och Service till  Socialtjänstlagen, SoL, är central för arbetet. gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården. inom verksamheten enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. SÖKORDSTRÄD SOL/LSS BASERAD UTIFRÅN SOSFS 2014:5 OCH ICF .

Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL… 2016-10-4 · Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och Om en upprättad handling innehåller felaktig text är det tillåtet att rätta den genom att exempelvis stryka över texten, om det görs utan att den blir oläslig. Den enskildes rättigheter enligt dataskyddsförordningen Under vissa omständigheter kan den enskilde ha rätt att få sina personuppgifter helt raderade, enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Social dokumentation för enhetschefer En uppdragsutbildning med Thomas Carlsson och Ann Nilsson Syfte Att ge kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen.