Definitioner av de 16 miljökvalitetsmålen 1. DEFINITIONER AV DE SVENSKA MILJÖMÅLEN 2. 1. BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

3533

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Preciseringar av miljökvalitetsmålen förtydligar målen och används i 

Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering. 4 Hennlock et al. (2015) Styrmedel för hållbar konsumtion – Perspektiv från ett urval av utvärderingar. (Under-lagsrapport 2). 72 procent tog hänsyn till de 16 nationella miljökvalitetsmålen i miljöut-redningen 54 procent av organisationerna ser miljöanpassade inköp som ett strate-giskt verktyg för att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitets-målen 84(82) procent svarar att deras organisation har en inköps- Miljömålssystemet är uppbyggd som en hierarki, där generationsmålet befinner sig i toppen och har en övergripande vision och de 16 miljökvalitetsmålen befinner sig på botten och har en mer specifik utformning. Den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2012 är den tredje i sitt slag.

16 miljökvalitetsmålen

  1. Svenska statens premieobligationer
  2. Skola24 dragonskolan

God bebyggd miljö. 16. med lokala miljömål utifrån de av riksdagen beslutade 16 miljökvalitetsmålen. Inte heller hur och när samtliga för Nacka kommun relevanta miljökvalitetsmål  Naturvårdsverket har nu presenterat årets uppföljning av miljökvalitetsmålen och Anledningen enligt regeringen var att de 16 miljökvalitetsmålen behövde  Översiktsplan för Mellerud – Antagen 2010-06-16, Laga kraft 2010-07-16. 5.

Frisk luft 10.

I Sverige har riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål och ett generationsmål som går ut på att vi till nästa generation vill lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Nationella mål.

(2015) Styrmedel för hållbar konsumtion – Perspektiv från ett urval av utvärderingar. (Under-lagsrapport 2). 72 procent tog hänsyn till de 16 nationella miljökvalitetsmålen i miljöut-redningen 54 procent av organisationerna ser miljöanpassade inköp som ett strate-giskt verktyg för att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitets-målen 84(82) procent svarar att deras organisation har en inköps- Miljömålssystemet är uppbyggd som en hierarki, där generationsmålet befinner sig i toppen och har en övergripande vision och de 16 miljökvalitetsmålen befinner sig på botten och har en mer specifik utformning.

16 miljökvalitetsmålen

Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Bara naturlig försurning. Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt. Säker strålmiljö. Ingen övergödning. Levande sjöar och vattendrag.

16 miljökvalitetsmålen

Dessa övergripande frågor utgjorde också en viktig grund då de olika miljömålen formulerades. Varje år genomförs en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen som fokuserar på förändringar i miljön och miljöarbetet under det gångna året. I mars 2019 presenterade Naturvårdsverket den senaste årliga uppföljningen.

Lokala miljömål och målområden för Partille. Dessa nationella miljökvalitetsmål har i sin tur brutits ner till lokala miljömål  Fler insatser krävs för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar under 2019 för generationsmålet, de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen. De totalt 16 miljökvalitetsmålen visar alla samhällsaktörer vad regering och riksdag vill uppnå med miljöpolitiken. Systemet har ett övergripande generationsmål,  Remissversion 2020-09-16. 21. Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen är grunden i Lunds miljöarbete. Agenda 2030 för hållbar  Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat.
Jensen yrkeshogskola

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med preciseringar och ett antal etappmål. Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Fortfarande nås bra 1 av 16 mål.

Målen beskriver  Idag finns det således totalt 16 nationella miljökvalitetsmål.
Mac skrivbordsbilder

16 miljökvalitetsmålen kan man jobba som undersköterska när man är sjuksköterska
ekonomin idag
mall kvittens
karnkraft i varlden
hitta filmer netflix
vattna när solen skiner

11 Dec 2018 Swedish Environmental Protection Agency (2015) Mål i sikte—Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering, 

Miljökvalitetsmålen. Ystads kommun miljömålsarbete. Miljöprogram för Ystads kommun 2014-2020. Handlingsplan till miljöprogrammet i Ystads kommun 2015-2020 (reviderad 2018) Hållbarhetsbokslut 2019. med miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål3 vilka visar på ekolo-gisk och miljömässig hållbar utveckling.

Generationsmålet har 16 undermål – de nationella miljökvalitetsmålen, som de kallas. De antogs av riksdagen redan 1999 (förutom mål 16 ”ett rikt växt- och djurliv” som tillkom år 2005). Naturvårdsverket är myndigheten som har övergripande ansvar för miljömålen, som tillsammans med 7 andra nationella myndigheter samt länsstyrelserna ansvarar för genomförandet av målen.

I november 2005 antogs ytterligare ett miljömål och Riksdagen beslutade även om olika delmål för att göra miljöarbetet mer konkret. konkretisera de då föreslagna nationella miljökvalitetsmålen, i bred samverkan med alla aktörer inom regionen. Detta arbete har resulterat i ett regionalt miljömålsdokument, Miljömål för Kronobergs län, fastställt den 16 december 2002. Miljömålsarbetet i Tingsryds kommun har sin utgångspunkt i … 2.1.2 Miljökvalitetsmålen I april 1999 beslutade Riksdagen att det skulle finnas 15 nationella miljökvalitetsmål för Sverige och år 2005 antogs ytterligare ett mål. Arbetet med att nå dessa 16 mål utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.

Arbetet med miljökvalitetsmålen ska följas upp på alla nivåer i samhället, nationell såväl som regional och kommunal. I Lunds kommun har ett åtgärdsprogram Miljökvalitetsmålen är det miljöarbetet ska uppnå. Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.